மார்க்க சொற்பொழிவு

தலைப்பு - பாவங்களும் நரக வேதனைகளும்
உரை நிகழ்த்துபவர்: ஆதில் ஹக் (அப்பாஸி)