குத்பா மேடை

தலைப்பு - இஸ்லாம் கூறும் பெற்றோர் உறவு

உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் கனி (ஹாமி)