மார்க்க சொற்பொழிவு

தலைப்பு - பெண் துஷ்பிரயோகமும் முன் எச்சரிக்கையும்
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)