மார்க்க உரை

தலைப்பு - பெற்றோர் பிள்ளை உறவு
உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)