கேள்வி - பதில்

தலைப்பு - பிற மதத்தவர்கள் தங்களது மத குருக்களை கண்ணியப்படுத்துவது போல் நாமும் கண்ணியப்படுத்தலாமா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)