மார்க்க உரை

தலைப்பு - பிரார்த்தனை
உரை நிகழ்த்துபவர்: அமீருல் அன்சார் (மக்கி)