தலைப்பு - அல்குர்ஆனை வுழு இல்லாமல் தொட முடியுமா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)