கேள்வி - பதில்

தலைப்பு - பித்அத் செய்யும் இமாமை பின்பற்றலாமா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)