கேள்வி - பதில்

தலைப்பு - கொம்பியுடர் அதானுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டுமா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)