கேள்வி - பதில்

தலைப்பு - ஹதீஸ் ஆய்வு இல்லாத இமாமின் பின்னால் தொழலாமா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)