கேள்வி - பதில்

தலைப்பு - தஃவா பிரச்சாரம் செய்பவர் குற்றம் செய்தால் அதை மறைக்க வேண்டுமா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)