கேள்வி - பதில்

தலைப்பு - கேள்வி - பதில் இன்ஸூரன்ஸ் (காப்புறுதி)
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)