தலைப்பு - பதில் காசுக்கொரு வியாபாரம் கடனுக்கொரு வியாபாரம் செய்யலாமா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)