கேள்வி - பதில்

தலைப்பு - காய்ந்த மண்ணின் மீது மட்டும் தான் தயம்மம் செய்ய வேண்டுமா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)