தலைப்பு - கப்ர் உள்ள பள்ளியில் தொழலாமா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)