கேள்வி - பதில்

தலைப்பு - வெளி நாடுகளில் தொழில் புரிகின்றவர்கள் தொடரந்தும் கஸ்ர் செய்யலாமா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)