கேள்வி - பதில்

தலைப்பு - குதிரையில் வந்து கேட்டாலும் கொடுங்கள் என்ற ஹதீஸ் உண்மையா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)