கேள்வி - பதில்

தலைப்பு - நடைமுறையிலுள்ள மூன்று தலாக் சரியானதா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)