தலைப்பு - பெண்கள் தொழுகைக்கு இமாமத் செய்வது கூடுமா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)