கேள்வி - பதில்

தலைப்பு - பெண்கள் காது குத்துவது
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)