தலைப்பு - ரிங்கிங் டொன்னுக்கு குர்ஆன் வசனத்தை பாவிக்கலாமா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)