கேள்வி - பதில்

தலைப்பு - தஃவா விடயத்தில் மனைவியின் உரிமையை விட்டுக் கொடுக்கலாமா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)