கேள்வி - பதில்

தலைப்பு - தொழுகையில் சுன்னத் என கருதப்படும் நடைமுறைகள் அவைகள் சுன்னத்தல்ல தெளிவுபடுத்துக?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)