தலைப்பு - தொப்பி போடுவது சுன்னாவா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: மௌலவி அன்சார் (தப்லீகி)