மார்க்க உரை

தலைப்பு - அல்-குர்ஆனிய தஃவா களமும் வழி தவறிய பாதைகளும்.
உரை நிகழ்த்துபவர்: ரிஸ்வான்(மதனி)