மார்க்க சொற்பொழிவு

தலைப்பு - அல்-குர்ஆன் கூறும் இபாதத்துகள்
உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் கனி (ஹாமி)