மார்க்க சொற்பொழிவு

தலைப்பு - அல்-குர்ஆனை தஜ்வீத் முறைப்படி ஓதுவோம்
உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் அஹத் (ஸர்கி)