குத்பா மேடை

தலைப்பு - றபீயுல் அவ்வலும் நபிகளார் மீது நேசமும்
உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)