வழிகேடான கொள்கை

தலைப்பு - ஆய்வில்லாமல் ஸஹாபாக்களை குற்றவாளிகளாக்கும் பி ஜே குழுவினர்

உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்ஸார் (தப்லீகி)