மார்க்க உரை

தலைப்பு -சமூக கொடுமை சுவனத்தின் தடை கற்களாகும்
உரை நிகழ்த்துபவர் : அன்சார் (தப்லீகி)