மார்க்க சொற்பொழிவு

தலைப்பு - சிறுவர் துஷ்பிரயோகம்
உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)