மார்க்க உரை

தலைப்பு - சூனியம் ஒர் ஆய்வு நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டதா? பாகம் 01
தலைப்பு - சூனியத்தை நம்புவது அல்குர்ஆனுக்கு முரண்படுமா? பாகம் 02
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)