வழிகேடான கொள்கை

தலைப்பு - சூனியத்தை நம்பியவன் முஸ்ரிக்கா? பாகம் - 02

தலைப்பு - சூனியத்தை நம்பியவன் முஸ்ரிக்கா? பாகம் - 01

உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்ஸார் (தப்லீகி)