மார்க்க உரை

தலைப்பு - சூரத்துல் அஸ்ர்
உரை நிகழ்த்துபவர்: சகோதரர் சாதிக்