மார்க்க சொற்பொழிவு

தலைப்பு - சுவனம் செல்லும் கூட்டம் யார்?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)