மார்க்க உரை

தலைப்பு - சுவர்க்கத்தின் வர்ணனை பாகம் 02
தலைப்பு - சுவர்க்கத்தின் வர்ணனை பாகம் 01
உரை நிகழ்த்துபவர்: யூனுஸ் தப்ரீஸ் (அஹதீஈ)