மார்க்க உரை

தலைப்பு - தலாக் பாகம் - 01
தலைப்பு - தலாக் பாகம் - 02
உரை நிகழ்த்துபவர்: - அன்சார் (தப்லீகி)