ரமழான் விசேட பயான்

தலைப்பு - தொழுகை
உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)