மார்க்க உரை

தலைப்பு - உணர்வுக்கு உரமூட்டும் உபன்னியாச நிகழ்ச்சி
உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)