மார்க்க சொற்பொழிவு

தலைப்பு - உருவமுள்ள ஆடையை பாவிக்கலாமா,போடோ எடுக்கலாமா?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)