மார்க்கத் தெளிவுகள்

தலைப்பு - உயர்வான இலட்சியம்

உரை நிகழ்த்துபவர்: - றயிஸ்டீன் (ஸரயி)