குத்பா மேடை

தலைப்பு - வாலிபப் பருவம்

உரை நிகழ்த்துபவர்: ஆதில் ஹக் (அப்பாஸி)