மார்க்க சொற்பொழிவு

தலைப்பு - வாரிசுரிமை
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)