மார்க்க உரை

தலைப்பு - வேண்டாம் மத்ஹபு
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)