குத்பா மேடை

தலைப்பு - வெட்கம்

உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் ஹமீத் (ஸரயி)