கலந்துரையாடல்

தலைப்பு - விரலசைத்தல்
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி), அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)