கேள்வி - பதில்

தலைப்பு - ஏன் இந்த அழிவு?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)