மார்க்க சொற்பொழிவு

தலைப்பு - யார் இந்த சியாக்கள்?
உரை நிகழ்த்துபவர்: மதீர் (அப்பாசி)