மார்க்க உரை

தலைப்பு - யாருக்கு யார்?
உரை நிகழ்த்துபவர்: அப்துல் ஹமீட் (ஸரயி)