குத்பா மேடை

தலைப்பு - ஸகாத்தும் அதன் தாற்பரியமும்
உரை நிகழ்த்துபவர்: அன்சார் (தப்லீகி)